Veliki broj usluga koje pružaju osiguravajuće kompanije, društva i agencije zasnivaju se na pouzdanom pokriću rizika koji štiti sama lica, odnosno njihove klijente, porodicu i imovinu. Za razliku od toga, osiguranje od autoodgovornosti je značajno za bezbednost u saobraćaju, upravo zbog toga što štiti druga lica i treće učesnike usled eventualne nezgode i posledica.

Naime, osiguranje od autoodgovornosti iz uplata premije i definisanja sume automobila koji je kriv za udes pokriva štetu koja je nastala drugim osobama, njihovim vozilima, trećim licima i svim drugim koji su doživeli nezgodu na licu mesta. To znači da ova vrsta usluga osiguravajućih kompanija prepoznaje pravilo krivice, odgovornost za nezgodu i na osnovu toga obuhvata samo nadoknadu troškova oštećenim licima.

Zakoni i propisi nalažu plaćanje premije za osiguranje od autoodgovornosti

Kao i svaka druga srodna usluga, osiguranje od autoodgovornosti podrazumeva podnošenje zahteva ili direktan odlazak u poslovnicu društva, radi sklapanja dogovora i potpisivanja ugovora. Kao zakonska obaveza u modernom vremenu, osiguranje od autoodgovornosti uplaćuje se najmanje jednom godišnje, prilikom registracije vozila, čak i kada prethodno ne postoji interesovanje za ugovaranje sa agencijom. Po sili zakona, autoodgovornost glasi na vozilo, što znači da ima puno pravno dejstvo čak i kada neko drugo lice upravlja automobilom i izazove nezgodu.

Takođe, premija za ovu vrstu osiguranja mora se uplatiti i svaki put kada se menja vlasništvo nad vozilom, bez obzira da li je proteklo 12 meseci, odnosno istekla registracija, ili nije. Dokaz o uplati osiguranja, brojna druga dokumentacija i potvrde obavezno se dostavljaju kako bi se dobile registracione tablice i izvršio prenos vlasništva sa jedne na drugu osobu.

Pravedno i pouzdano pravilo kojim za oštećene uz osiguranje od autoodgovornosti

Osiguranje od autoodgovornosti predstavlja uslugu koja na osnovu ugovaranja sa klijentom, štiti druge učesnike u saobraćaju, pešake i treća lica u slučaju eventualne nezgode koju vozilo može prouzrokovati. Na taj način, isplaćuje se predviđen nivo troškova drugim osobama za nadoknadu ličnih i štete na vozilima, dok se ne nadoknađuje onom ko je izazvao udes, odnosno klijentu. Kao način zaštite i odgovornog ponašanja, prednost se daje onima koji su oštećeni, uz to da onaj ko je kriv nema pravo na nadoknadu troškova. Zbog toga, danas se često osiguranje od autoodgovornosti kombinuje sa uslugom poznatom kao kasko osiguranje, koja je dobrovoljna.

Za razliku od autoodgovornosti koja je obavezna i štiti sve druge učesnike i oštećene u nezgodi, kasko osiguranje nadoknađuje štetu na sopstvenom vozilu, bez obzira na pravilo krivice i to što je izazvao nastanak nesrećnog slučaja. Osiguranje od autoodgovornosti ugovara se najduže na godinu dana, dok se nivo premije i sume određuje u zavisnosti od svih bitnih parametara u vezi sa samim vozilom, kao što je godište, snaga i kapacitet, karakteristike motora, brend i slično. Pouzdana i sigurna usluga kao što je osiguranje od autoodgovornosti štiti druge učesnike u saobraćaju usled eventualne nezgode, povrede i oštećenja vozila, dok se ne vrši nadoknada troškova klijentu i njegovom automobilu. Zbog toga što prepoznaje pravilo krivice, vodi računa o oštećenima i efikasno obezbeđuje nadoknadu štete, osiguranje od autoodgovornosti je obavezno i mora se ugovoriti za svaki tip motornog prevoznog sredstva.