Sigurnost i pouzdanost, kao i umanjenje svih mogućih rizika, osnovni su ciljevi koji se ostvaruju uz usluge kao što je osiguranje. Postoji veliki broj načina da se izbegnu određene pojave u nekim situacijama, ali nije moguće predvideti šta se sve može desiti i u kom trenutku. Zbog toga, svima je potrebno kako životno osiguranje, tako i putno, osiguranje od autoodgovornosti, kasko osiguranje i mnoga druga.

Raznovrsne usluge osiguravajućih kompanija pružaju se korisnicima uz potpisivanje ugovora i plaćanje predviđene premije, a sve to na osnovu definisane osiguravajuće sume. Bez obzira da li je u pitanju putno osiguranje, kasko ili neka druga vrsta usluga, princip zasnivanja ugovorne obaveze ima identičnu proceduru i pravila koja variraju u skladu sa osiguranom sumom, budžetom i drugim karakteristikama.

Životno osiguranje i putno osiguranje online – za sopstvenu zaštitu

Kada je u pitanju osiguranje pojedinaca, kao spektar usluga kojima se vrši efikasno pokriće rizika prouzrokovane štete licima usled saobraćajne nezgode, povrede, bolesti, čak i smrtnog ishoda, dostupno je nekoliko opcija za ugovaranje sa kompanijama. Naime, životno osiguranje pruža pokriće rizika usled smrti osiguranika, bolesti, povrede i slično, kada se isplaćuje novčana suma uvećana za dobit članovima porodice. Pored toga, životno osiguranje danas ima mogućnost i ugovaranja štednje, koja funkcioniše slično kao bankarski depoziti, uz dobijanje značajnijeg procenta zarade.

Putno osiguranje online putem obezbeđuje pokrivanje svih medicinskih, bolničkih i drugih troškova koje je prouzrokovala nezgoda tokom boravka u inostranstvu. Uz prosleđenu dokumentaciju, osiguravajuća kompanija isplaćuje osiguraniku iznos svih troškova, kao nadoknadu zbog pretrpljene štete u drugoj zemlji. Putno osiguranje online putem ugovara se bez odlaska u poslovnicu, a isto je moguće i za životno osiguranje. Obe usluge su način sopstvene zaštite, odnosno lične, kao i članova porodice.

Osiguranje od autoodgovornosti i kasko osiguranje – za zaštitu motornih vozila

Za razliku od usluga koje obuhvataju osiguranje sopstvenog života, zaštitu i bezbednost, postoji čitav niz onih koje se pružaju radi minimalnog rizika od oštećenja imovine. Kasko osiguranje predstavlja uslugu koja je dobrovoljna i ugovara se radi zaštite sopstvenog vozila u slučaju saobraćajne nezgode. Konkretno, kasko osiguranje pokriva štetu na sopstvenom vozilu bez obzira na to da li je prouzrokovano svojom krivicom. Sa druge strane, osiguranje od autoodgovornosti podrazumeva nadoknadu štete drugim učesnicima, koji nisu krivi za nezgodu.

To znači da ova vrsta osiguranja prepoznaje krivicu i ne nadoknađuje štetu na sopstvenom vozilu, ukoliko je izazvalo nezgodu. Takođe, osiguranje od autoodgovornosti predstavlja zakonsku obavezu, polisa glasi na vozilo i najčešće se dobija prilikom registracije ili promene vlasnika, sa važenjem do godinu dana. Kako polisa glasi na prevozno sredstvo, a ne na osobu koja je vlasnik, osiguranje od autoodgovornosti ima pravno dejstvo čak i kad neko drugi upravlja vozilom, što znači da se vrši nadoknada štete čak i tada.

Usluge osiguranja su brojne i različite, kako bi ispunile potrebe svih klijenata, kao i u svim domenima života, poslovanja i imovine. Obično se ugovara životno osiguranje kao vid štednje i pokrića rizika smrtnog ishoda ili nesrećnog slučaja, a putno osiguranje prilikom boravka u inostranstvu. Kada je u pitanju vredna imovina kao što su prevozna sredstva, obavezno se podnosi zahtev za polisu za osiguranje od autoodgovornosti, dok je kasko osiguranje dobrovoljno, ali takođe vrlo korisno za efikasnu nadoknadu štete na vozilima.